Dostęp do edukacji – nie dla każdego

Dostęp do edukacji – nie dla każdego

Cel: 

celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z nierównościami w dostępności do edukacji. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się na czym polega symboliczny podział świata na Globalną Północ i Globalne Południe, w jakich warunkach uczą się dzieci w Krajach Rozwijających się , co jest przyczyną złego dostępu do edukacji oraz jakie są tego konsekwencje.

Metody: 

praca w grupach, prezentacja multimedialna, pogadanka

Środki:

kolorowe karteczki samoprzylepne, kartki fleepchart, flamastry, długopisy, zdjęcia szkół krajów Globalnego Południa, film o szkole

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie

Prowadzący wita się z uczestnikami. Wyjaśnia cel spotkania, tłumaczy jakie mogą być konsekwencje braku dostępu do edukacji w Krajach Rozwijających się.

  1. Prawo do edukacji

Prowadzący inicjuje rozmowę na temat prawa do edukacji. Pyta uczestników: Kto i po co wymyślił takie prawo? Gdzie zostało ono zapisane? Czy ich zdaniem wszystkie dzieci na świecie mają zapewniony dostęp do edukacji? Co jest tego przyczyną?

  1. Plusy i minusy edukacji

Prowadzący rozdaje uczestnikom dwukolorowe karteczki. Prosi uczniów, aby wymienili po trzy przykłady pozytywnych i negatywnych stron chodzenia do szkoły. Uczestnicy naklejają swoje karteczki na planie planszy plusy i minusy i  odczytują je na forum. Prowadzący podsumowuje zadanie i inicjuje krótką rozmowę na temat edukacji w Polsce. Czy dzieci i młodzież mają zapewniony dostęp do edukacji? Jaką rolę pełni szkoła w Polsce? Dlaczego pomimo minusów wszyscy chodzimy do szkoły.

  1. Różnice w edukacji

Prowadzący wygłasza krótki wykład na temat zróżnicowania państw pod względem rozwoju; opiera się na mapie świata uwzględniającej wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) tłumacząc, że edukacja stanowi jeden z podstawowych czynników mających wpływ na poziom rozwoju państwa. Prowadzący tłumaczy symboliczny podział świata na globalne Północ – Południe, na mapie pokazuje państwa wysoko rozwijające się i najniżej rozwinięte.

  1. Praca w grupach

Prowadzący dzieli uczestników na 6 grup. Zadaniem każdej z nich jest symboliczne zilustrowanie szkoły w Polsce i szkoły w wybranym kraju afrykańskim. Po wykonaniu zadania uczestnicy przedstawiają swoje prace na forum, opisując i interpretując swoje wyobrażenie szkoły w Afryce.

  1. Afrykańska szkoła

Uczestnicy zapoznają się z treścią filmu prezentującego szkołę w AFRYCE. Po emisji prowadzący pyta uczestników o refleksje związane z filmem oraz inicjuje dyskusję zadając następujące pytania: jaką rolę pełnią szkoła oraz nauczyciele w Afryce? Co jest głównym problemem w dostępie do edukacji? Jakie kroki zostały poczynione, aby zwiększyć dostęp do edukacji?

  1. Prezentacja szkół

Prowadzący pokazuje uczestnikom fotografie ukazujące edukację w różnych rejonach świata oraz krótko charakteryzuje edukację w tych miejscach. Na zakończenie pyta uczestników co my możemy zrobić, aby ułatwić dzieciom w krajach globalnego Południa dostęp do edukacji.

  1. Podsumowanie

Prowadzący podsumowuje spotkanie. Zwraca uwagę na różnice w edukacji na świecie oraz jakie konsekwencje wnosi brak możliwości do nauki. Prosi uczestników by w domu, zastanowili się jeszcze raz nad skutkiem złej edukacji.

Powiązane Materiały