Prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia oraz rehabilitacji

Prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia oraz rehabilitacji

Na podstawie art. 24 Konwencji o Prawach Dziecka z 1981 roku:

Artykuł 24

  1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Państwa-Strony będą dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko nie było pozbawione prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej.
  2. Państwa-Strony będą dążyły do pełnej realizacji tego prawa, a w szczególności podejmą niezbędne kroki w celu:
  3. a) zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci;
  4. b) zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej;
  5. c) zwalczania chorób i niedożywienia, w tym – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – przez wykorzystanie między innymi łatwo dostępnych technik oraz przez dostarczanie odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitnej, z uwzględnieniem niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
  6. d) zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu dziecka;
  7. e) zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzice oraz dzieci, były informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu z podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią, higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania wypadkom;
  8. f) rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców oraz wychowania i usług w zakresie planowania rodziny.
  9. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz zniesienia tradycyjnych praktyk przynoszących szkodę zdrowiu dziecka.
  10. Państwa-Strony zobowiązują się działać na rzecz sprzyjania i zachęcania do rozwoju współpracy międzynarodowej w celu stopniowego osiągania pełnej realizacji praw uznanych w niniejszym artykule. W związku z tym szczególna uwaga będzie zwrócona na potrzeby krajów rozwijających się.

Cele:

 Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem prawa dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia oraz rehabilitacji. Poznają regulacje zawarte w Konwencji i potrafią bezbłędnie wskazać sytuacje, których dotyczą punkty artykułu 24. Ćwiczenia wyzwalają kreatywne myślenie i pobudzają wyobraźnię. Celem jest także zapoznanie uczestników ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia na temat stanu zdrowia dzieci na świecie, a przykłady z Ghany mają uwiarygodnić i przybliżyć te dane.

Metody:

burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, czytanie ze zrozumieniem, studium przypadku, analiza danych statystycznych

 Środki:

Konwencja o Prawach Dziecka, markery, karty flipchartowe, kartki A4, karty z punktami art. 24. Konwencji, 30 kartek z przypadkami

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

Prowadzący wita się z uczestnikami i przedstawia cel warsztatu podając temat i problematykę spotkania.

2. Paragraf

Prowadzący dzieli uczestników na 6 grup po 5 osób. Każda grupa otrzymuje kartkę z opisem jednego z punktów paragrafu 2 art. 24 (a, b, c, d, e, f).

Grupy mają chwilę na zastanowienie się, a następnie narysowanie treści otrzymanego punktu art. 24 na kartach flipchartowych

Każda grupa prezentuje swój rysunek, a reszta uczestników stara się odgadnąć jego treść.

Prowadzący zestawia wszystkie punkty art.24 i omawia rezultat zgadywania.

3. Opis przypadku

W kolejnym ćwiczeniu, każdy uczestnik losuje jedną kartkę z przypadkiem dotyczącym jednego z punktów art.24. Ma kilka minut na zastanowienie się, którego punktu ten przypadek dotyczy, po czym siada przy odpowiednim rysunku z poprzedniego ćwiczenia (przypadków jest 6, więc każde 5 osób musi usiąść przy jednym rysunku).

Kobieta jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Ze względu na tradycyjne wierzenia poród musi odbyć się w domu rodzinnym. Poród odbywa się w niehigienicznych warunkach, co powoduje komplikacje przy porodzie i dziecko umiera.

Jednym z powszechnych problemów wśród mieszkańców Ghany jest zakażenie krwi. Jest wynikiem niedożywienia i diety, która jest uboga w podstawowe witaminy i minerały niezbędne do właściwego rozwoju młodego organizmu.

W jednej z Ghańskich szkół dzieci każdego dnia dostają posiłek w czasie przerw międzylekcyjnych. Od pewnego czasu wielu uczniów skarży się na dolegliwości, po spożyciu wody, do której mają dostęp w czasie obiadu.

Mieszkanka Ghany wkrótce zostanie matką. Razem z mężem zajmują mały dom w jednej z wiosek na północy kraju. Najbliższy punkt medyczny oddalony jest o kilkadziesiąt kilometrów.

W miejskim domu kultury organizowane jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także pomocy przedmedycznej. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta, bez ograniczeń wiekowych.

Młode małżeństwo decyduje się zamieszkać z dala od zgiełku miasta, więc przeprowadzają się na wieś. Planują powiększyć swoją rodzinę.

Grupy zebrane przy rysunkach dyskutują o swoim wyborze (oraz wymyślają podobny przypadek na dowód tego, że rozumieją), by potem reprezentant przekazał reszcie uczestników uzgodnioną wersję. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie.

4. Dane WHO

Prowadzący przedstawia w tabelach dane statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia na temat stanu zdrowia dzieci na świcie, ich umieralności, zachorowań na HIV/AIDS i malarię, niedożywienia i innych problemów zdrowotnych dzieci na świecie. (strona internetowa WHO: http://www.who.int/whosis/whostat/en/index.html).

5. Podsumowanie i zakończenie

Po prezentacji, prowadzący pyta uczestników, czy w takim razie uważają, że prawo z art. 24 Konwencji jest przestrzegane.Na koniec prowadzący wywiesza na ścianie artykuł 24. Konwencji o Prawach Dziecka. Prowadzący dziękuje uczestnikom za aktywnośc w spotkaniu.

Powiązane Materiały