Prawo dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń

Prawo dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń

Na podstawie art. 15 Konwencji o Prawach Dziecka z 1981 roku

Artykuł 15

1. Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ograniczenia, z wyjątkiem tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, ochrony zdrowia bądź moralności społecznej lub ochrony praw i wolności innych osób.

Cele:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem prawa do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. Uczestnicy poznają cechy zrzeszeń – na tej podstawie i poprzez kreatywne myślenie potrafią stworzyć własne zrzeszenie. Ćwiczenia przybliżają też ideę wolności przynależenia do zrzeszeń lub brania udziału w zgromadzeniach. Ponadto, uczestnicy są w stanie wyliczyć różnice między zbiegowiskiem a zgromadzeniem, a także zaplanować zgromadzenie na wybrany temat. Dzięki temu uczą się odpowiedzialności za ważne sprawy na świecie, takie jak prawa dziecka.

Metody pracy:

Burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, wcielanie się w role, rysunek, odgrywanie scenki

Materiały:

Konwencja o prawach dziecka, 4 kartki z różnymi dyscyplinami sportowymi, markery, karty flipchartowe (dwie prezentujące zgromadzenie i zbiegowisko – narysowane przez prowadzącego), kartki A4, karty z rolami, kolorowe kartki, nożyczki, kleje, taśmy klejące

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie. Dyscypliny sportowe

Prowądzacy wita się z uczestnikami i podaje temat warsztatu

Wiesza 4 kartki z nazwami różnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis) w czterech miejscach w sali.Uczestnicy mają podejść do kartki z jedną z dyscyplin sportowych, którą wybiorą.

Prowadzący pyta ochotników z każdej grupy, dlaczego wybrali akurat tę dyscyplinę. Wyjaśnia, że zrzeszaniem nazywamy tworzenie grupy według pewnych umiejętności, upodobań, które dzielą wszyscy członkowie.

2. Praca w grupach

Następnie prowadzący dzieli uczestników na 5 grup. Grupy otrzymują kartkę, przedstawiającą obszar działania organizacji do której od teraz mają należeć: a.) ochrona środowiska, b.) ochrona praw dzieci, c.) promowanie sportu wśród młodzieży, d.) misje w Afryce, f.) ochrona zdrowia dzieci.

Każda z grup ma wymyślić, stworzyć i napisać na karcie flipchartowej: nazwę organizacji, symbol, zakres działania, miejsce działania, dla kogo i jak, wizję i misję organizacji.

Grupy prezentują swoje pomysły pozostałym uczestnikom.

3. Wymiana uczestników

Po prezentacji, każdy uczestnik przechodzi do organizacji, do której chciałby należeć.
Prowadzący wyjaśnia, że początkowo było uczestnikom narzucone, do której organizacji mają przynależeć, a dopiero potem dokonali swobodnego wyboru – tak jak to powinno być w prawdziwym życiu.

4. Imitacja „zgromadzenia”

W kolejnym ćwiczeniu, prowadzący wiesza na ścianie dwie karty flipchartowe: jedna przedstawia tłum ludzi z transparentami, hasłami, w jednolitych koszulkach, a przewodniczy temu jedna osoba z megafonem (zgromadzenie); natomiast na drugiej narysowany jest chaotyczny tłum zebrany na ulicy wokół jednej, leżącej osoby – niektórzy krzyczą, inni płaczą, dzwonią po pogotowie (zbiegowisko).

Prowadzący pyta uczestników, jakie widzą różnice pomiędzy rysunkami, by następnie wyjaśnić, czym charakteryzuje się zgromadzenie.

Każda z grup z poprzedniego ćwiczenia, musi teraz zaplanować zgromadzenie. Prowadzący omawia elementy, które uczestnicy muszą wziąć pod uwagę: temat zgromadzenia, czego chcą bronić/dowieść, ile potrzebują osób, jaki będzie przebieg/program zgromadzenia, podział zadań, kto będzie przewodniczącym, miejsce zgromadzenia, potrzebne materiały/rekwizyty. Grupy zapisują pomysły na kartach flipchartowych. Mogą także stworzyć transparenty i rekwizyty.

5. Prezentacja zgromadzeń

Grupy prezentują skrócone wersje swoich zgromadzeń pozostałym uczestnikom.

6. Podsumowanie. Konwencja o Prawach Dziecka

Na koniec prowadzący wywiesza na ścianie artykuł 15 Konwencji o Prawach Dziecka, tłumacząc jego znaczenie.

Powiązane Materiały