Wprowadzenie do praw dziecka

Wprowadzenie do praw dziecka

Na podstawie art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka z 1981 roku:

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej konwencji „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość.

Cele:

celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem praw dziecka, ich definicją w światowych dokumentach. Uczestnicy dowiadują się, kim jest „dziecko”, utożsamiają się z tym pojęciem i w ten sposób zdają sobie sprawę z potrzeb, które gwarantują poszczególne prawa.

Metody pracy: 

burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, rysunek, prezentacja

Materiały: 

konwencja o Prawach Dziecka, markery, karty flipchartowe, kartki A4, duży brystol, kartki z nazwami kontynentów, karta flipchartowa z dokumentami dotyczącymi praw dziecka.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

Prowadzący wita się z uczestnikami. Wyjaśnia im cel spotkania i temat warsztatu.

2. Praca w grupach

Prowadzący dzieli uczestników na 6 grup po 5 osób. (każdy uczestnik losuje kartkę z nazwą kontynentu – Afryka, Azja, Europa, Ameryka Płd., Ameryka Płn., Australia)

Każda z grup zastanawia się nad tym, czego potrzebują dzieci z danego kontynentu (od cukierka do zdrowia, przyjaźni), należy zapisać po 4 przykłady.

Wybrany uczestnik z każdej grupy podchodzi do brystolu powieszonego na ścianie i rysuje sprecyzowaną przez grupę potrzebę (należy powtórzyć zadanie 2-3 razy, by na brystolu znalazło się od 12 do 18 rysunków).

Grupa zastanawia się nad nazwaniem swoich obrazków w formie „prawo do…” i podpisuje je na brystolu.

3. Podsumowanie pracy w grupach

Prowadzący czyta powstałe prawa i zadaje pytanie uczestnikom czy uważają, że takie prawa istnieją dla dzieci w rzeczywistości. Skąd wiedzą, że tak? Prowadzący wyjaśnia pojęcie praw dziecka.

4. „Prawa dziecka”

Prowadzący pyta uczestników, skąd pochodzi pojęcie „praw dziecka”. Na karcie flipchartowej prezentowane są dokumenty dotyczące praw dziecka na świecie. Następnie pyta uczestników, skąd wiedzą, że te dokumenty ich dotyczą. Co to znaczy, że są dziećmi?

5. Praca w grupach c.d.

Każda grupa wypisuje po 4 cechy dziecka, np. wiek, szkoła.

Prowadzący zapisuje na karcie flipchartowej wymyślone cechy, skreślając powtarzające się. Pyta czy uczestnicy zgadzają się na takie. Następnie prosi każdą z grup o stworzenie definicji „dziecka”, składającej się z cech wypisanych na karcie.

Grupy prezentują swoje definicje.

6. Podsumowanie i „Konwencja o Prawach Dziecka”

Na koniec prowadzący wywiesza na ścianie artykuł 1 Konwencji o Prawach Dziecka, tłumacząc definicję legalną tego terminu. Zwraca uwagę, że ważna jest świadomość każdego człowieka: młodego i dorosłego, na temat praw dziecka i ich łamaniu

Powiązane Materiały