Wszyscy mają prawo mieć prawo?

Wszyscy mają prawo mieć prawo?

Przedstawienie zagadnienia:

Po zakończeniu II wojny światowej, dokładnie 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która określa, że każdy człowiek – bez względu na rasę, płeć, język czy wyznanie – posiada wszystkie prawa i wolności określone w dokumencie. Niestety w obecnych czasach obserwuje się przypadki łamania praw człowieka w około 160 krajach. Szczególnie duże natężenie tego problemu odnotowywane jest w krajach Globalnego południa np. w obliczu konfliktów zbrojnych na tle politycznym, rasowym czy religijnym. Mordowani są cywile, częstym zjawiskiem są uprowadzenia. Dzieci wcielane są do armii pod przymusem. W wielu miejscach dochodzi do łamania zwłaszcza tych najbardziej podstawowych praw, chociażby prawa do życia, edukacji, wolności wyznania czy wyżywienia i mieszkania. Kategorią obywateli objętych szczególną ochroną są dzieci, którym powinno być zapewnione między innymi prawo do życia i edukacji. Ze względu na nieudolność polityki wewnętrznej wielu państw, w sytuacjach kryzysowych, a także jako źródło informacji dla opinii publicznej, działają organizacje pozarządowe na całym świecie, które zajmują się ochroną praw człowieka. Są to między innymi Komitet Praw Człowieka ONZ, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Amnesty International.

Cel zajęć: 

zapoznanie z sytuacją praw człowieka na świecie.

 Metody: 

wykład, praca grupowa, dyskusja, praca z tekstem

Środki: 

karty z prawami człowieka (załącznik 1), nożyczki, mapa, akt oskarżenia (załącznik 2), raport o stanie praw człowieka

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia uczniom temat zajęć: Wszyscy mają prawo mieć prawo? I wyjaśnia, że w czasie zajęć będą omawiać kwestie związane z prawami człowieka i ich respektowaniem na świecie.

2. Jakie masz prawa?

Nauczyciel wyjaśnia, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to zbiór trzydziestu artykułów, które zostały podzielone według trzech kategorii – tzw. generacji. Uczniowie zostaną podzieleni na trzy grupy i  każda z grup, na podstawie wybranych praw, ma za zadanie nazwać grupę praw i wyjaśnić dlaczego. Prowadzący przydziela grupom po jednym ze zbiorów praw (załącznik 1).

Po zakończonym zadaniu grupy przedstawiają efekty swojej pracy, a nauczyciel sprawdza zgodność odpowiedzi.

Prawidłowe rozwiązanie:

I GENERACJAPrawa indywidualne – osobiste, obywatelskie i polityczne II GENERACJAPrawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne III GENERACJAPrawa kolektywne (odnoszące się do jakości życia)
PRAWO DO ŻYCIA PRAWO DO NAUKI PRAWO DO ROZWOJU
PRAWO DO WOLNOŚCI OSOBISTEJ PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAWO DO POKOJU
PRAWO DO PRYWATNOŚCI PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SOCJALNEGO PRAWO DO ZDROWEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO
PRAWO DO POSIADANIA WŁASNOŚCI PRAWO DO PRACY PRAWO DO WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA LUDZKIEGO
RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO PRAWO DO POMOCY HUMANITARNEJ
PRAWO DO SĄDU PRAWO DO OPIEKI PRAWO DO INFORMACJI
PRAWO DO WOLNOŚCI SŁOWA PRAWO DO KORZYSTANIA Z DÓBR KULTURY
PRAWO DO WOLNOŚCI SUMIENIA I PRZEKONAŃ
PRAWO DO UDZIAŁU W WYBORACH
PRAWO DO WOLNOŚCI STOWARZYSZEŃ I ZGROMADZEŃ
PRAWO DO TAJEMINICY KORESPONDENCJI

3. Artykuł 18

Nauczyciel wyjaśnia, że choć prawa człowieka powinny być respektowane na całym świecie, to są miejsca, gdzie z różnych powodów są one nagminnie łamane. Odczytuje Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Następnie wyjaśnia, że w blisko 50 krajach na całym świecie chrześcijanie są prześladowani za wiarę, a następnie wyświetla mapę (zał. multimedialny 1), by pokazać skalę problemu i jego rozmieszczenie.

4. Winna!

Nauczyciel zaprasza uczniów do trzech grup, które zostały poprzednio utworzone. Następnie zapoznaje uczniów z wydarzeniem, które miało miejsce w 2009 roku w Pakistanie (kraj islamski), kiedy Asia Bibi (czyt. Azja Bibi) – chrześcijanka – została skazana na karę śmierci przez powieszenie, ponieważ osądzono ją o bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Każda z grup otrzymuje kopię aktu oskarżenia Pakistanki (załącznik 2) na podstawie którego mają przygotować kolejno każda z grup: mowę obronną adwokata, list – petycję od organizacji międzynarodowej chroniącej prawa człowieka, apel rodziny skazanej Pakistanki.

Po wykonanym zadaniu nauczyciel prosi grupy o przedstawienie efektów pracy, a następnie przedstawia sytuację Asii Bibi na lipiec 2014 roku:

Asia Bibi w 2009 roku została skazana na karę śmierci przez powieszenie i od tamtego czasu przebywa w celi śmierci. Ze względu na reakcje środowisk międzynarodowych egzekucja została zawieszona do czasu rozpatrzenia apelacji, którą Sąd Najwyższy w Lahaurze po raz kolejny odroczył w obawie przed reakcję środowisk islamskich. Dwóch pakistańskich polityków, którzy zabiegali o uwolnienie Asii Bibi, przypłaciło to życiem: gubernator prowincji Pendżab Salman Taseer oraz minister ds. mniejszości Shahbaz Bhatti. Asia Bibi ma męża i pięcioro dzieci, których życie wciąż jest zagrożone.

5. Podsumowanie

Na zakończenie nauczyciel podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę uczniów na dużą skalę  łamania prawa do wolności sumienia i innych praw człowieka. Przedstawia również instytucje, które zajmują się ochroną praw człowieka oraz zachęca do przeczytania dostępnych raportów o prawach człowieka na świecie.

Załączniki:

Załącznik do druku-liceum

Powiązane Materiały