Każdy ma prawo, mam i ja!

Każdy ma prawo, mam i ja!

Przedstawienie zagadnienia:

Prawa człowieka to prawa, które przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na rasę, płeć czy religię, są takie same dla wszystkich ludzi. Występują one w relacji między jednostką (człowiekiem) a władzą, gdzie władzą może być np. państwo lub szkoła. Każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa, wolności osobistej, do decydowania o swoim życiu i do szczęścia, a także do głoszenia swoich przekonań i opinii. Ponadto człowiekowi przysługują także prawa ekonomiczno-socjalne, np. do nauki, ochrony swojego zdrowia, rozrywki, do pracy i własności. W ramach praw człowieka istnieją również zakazy dla władzy, np. zakaz stosowania tortur, poniżania, niewolnictwa. Na świecie funkcjonuje kilka organizacji pozarządowych, które zwracają uwagę społeczeństwa i państw na łamanie praw człowieka w danym państwie, taką organizacją jest np. Amnesty International czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ponadto, jeśli prawa człowieka nie są przestrzegane jednostka może się zwrócić do jednego z trzech organów międzynarodowych, do Rady Praw Człowieka ONZ, Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Cel zajęć:

Zapoznanie dzieci z pojęciem prawa oraz przedstawienie podstawowych praw człowieka.

Metody:

multimedia, doświadczenie, zabawa ruchowa, praca indywidualna, wykład

Środki:

fotografie dzieci, kolorowe piłki, worek, szablon rysunków, czyste kartki, kredki

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

Nauczyciel zaprasza dzieci, by wysłuchały tematu zajęć: każdy ma prawo, mam i ja! Wyjaśnia, że poprzez różne ćwiczenia oraz zadania poznają czym są prawa i obowiązki, a także jakie są podstawowe prawa człowieka.

2. Wszyscy równi

Nauczyciel prezentuje dzieciom fotografie ich rówieśników z różnych części świata, następnie pyta o wygląd bohaterów zdjęć i zauważone przez dzieci różnice.
Przykładowe odpowiedzi:
– inny kolor skóry, wygląd, ubranie.
Prowadzący podaje dzieciom nieprzeźroczysty woreczek, w którym schowane są dwie piłki o różnych kolorach. Każde z dzieci ma włożyć rękę do woreczka, by dotknąć piłek. Kiedy woreczek dotrze do każdej osoby z grupy nauczyciel pyta co było w woreczku i czy przedmioty różniły się czymś od siebie.
Odpowiedzi:
– w woreczku są dwie piłeczki, piłeczki są jednakowe.
Nauczyciel wyjmuje z woreczka kolorowe piłeczki i pokazuje je uczniom.Nauczyciel wyjaśnia, nawiązując również do obejrzanych zdjęć, że wszyscy ludzie – bez względu na kontynent, kolor skóry czy zamożność – jest równy.

3. Co mi wolno?

By wyjaśnić dzieciom, czym są prawa i obowiązki, które przysługują wszystkim ludziom, pomimo różnic w kolorze skóry, rasy czy języka, prowadzący czyta pytania. Jeżeli odpowiedź brzmi „mogę” albo „muszę”, dziecko ma wstać.
Pytania:
Czy mogę chodzić do przedszkola?
Czy muszę słuchać rodziców?
Czy mogę zadawać pytania rodzicom i nauczycielom, jeśli czegoś nie rozumiem?
Czy, kiedy jestem chory, mogę iść lekarza?
Czy muszę wykonywać zadania w przedszkolu?
Czy mogę być ukarany bez powodu?
Czy w wolnym czasie mogę się bawić?
Czy mogę bić innych kolegów?
Na podstawie zadanych pytań nauczyciel wyjaśnia, że każdemu człowiekowi na całym świecie przysługują jednakowe prawa (to co możemy) oraz obowiązki (to co musimy). W ramach powtórzenia pyta, które z wymienionych były prawami, a które obowiązkami oraz nazywa poszczególne prawa, które są spisane w Konwencji Praw Człowieka.
Przykładowe odpowiedzi:
– prawo do nauki
– prawo do zabawy i czasu wolnego
– prawo do opieki zdrowotnej
– prawo do wolności
– prawo do wolności wypowiedzi
– obowiązek szacunku do drugiego człowieka
– obowiązek wykonywania rzetelnie powierzonych zadań

4. Uwaga, nakaz!

Nauczyciel rozkłada przed grupą przygotowane uprzednio szablony rysunków oraz rozdaje kartki, na których dzieci mają narysować koło. Wyjaśnia dzieciom, że będą teraz tworzyć znaki nakazu – niebieskie znaki informujące kierowców, jak mają się poruszać się na drodze. Dzieci mają wybrać kolejno różne obrazki, które wycinają i kolorują. Następnie przyklejają je na środku narysowanego koła i tło koła kolorują na niebiesko – jak znaki nakazu.
Przykładowe odpowiedzi:
– książka – prawo do nauki
– miś – prawo do zabawy i czasu wolnego
– stetoskop – prawo do opieki zdrowotnej
– mikrofon – prawo do wolności wypowiedzi
– flaga – prawo do obywatelstwa
– zeszyt i ołówek – obowiązek wykonywania rzetelnie powierzonych zadań

5. Moja afrykańska zabawka (opcjonalne zadanie)

Nauczyciel mówi dzieciom, że każde z nich ma prawo do zabawy. Zaprasza dzieci do stworzenia zabawki w postaci samochodu. Do tego z kartonika od mleka dzieci wycinają połowę przedniej części, tak aby stanowiła kabinę samochodu. Z tektury wycinają 4 koła, które posłużą, jako koła samochodu, a długimi wykałaczkami przebijają na wylot kartonik od mleka łącząc koła. Na koniec ozdabiają samochody według swojego uznania (np. wydzieranka, kolorowanie). Wykonane zabawki uczniowie mogą zabrać do domu.

6. Podsumowanie

Nauczyciel podsumowując zajęcia zwraca uwagę na fakt, że każdy mieszkaniec świata ma takie same prawa, które należy chronić i dbać o to, aby nikomu nie działa się krzywda. Uczula na konieczność takiego zachowania w przedszkolu w grupie rówieśników, aby wszyscy mogli czuć się dobrze.

Powiązane Materiały