Każdy inny wszyscy równi, czyli spotkanie z prawami człowieka

Każdy inny wszyscy równi, czyli spotkanie z prawami człowieka

Przedstawienie zagadnienia:

Każdy człowiek jest inny, jednak stając jeden obok drugiego – wszyscy jesteśmy równi. Ludzi może różnić wiek, płeć, rasa, wyznanie czy pochodzenie etniczne, jednak każdemu przysługuje dostęp do dóbr i jednakowe traktowanie, określone mianem praw człowieka. Fundamentem do przyjętych i określonych praw jest niezbywalna godność każdego człowieka. Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji, ochrona zdrowia czy przynależność narodowa. Te i inne prawa zostały wymienione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku, uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wszystkie państwa członkowskie. Konflikty, wojny czy polityka społeczna krajów na różnych kontynentach powoduje, że prawa człowieka bardzo często są łamane. Do głównych powodów ich łamania należą poglądy polityczne, rasa, przynależność etniczna czy religia – każda odmienność może spowodować naruszenie ludzkiej godności, na co nie powinien zgadzać się żaden człowiek.

Cel zajęć: 

zapoznanie uczniów z pojęciem praw człowieka oraz ich definicją w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Metody: 

praca manualna, praca grupowa, burza mózgów, dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna

Środki: 

kredki, flamastry, kartki, brystol, zdjęcia dzieci

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia uczniom temat zajęć: każdy inny wszyscy równi, czyli spotkanie z prawami człowieka. Tłumaczy, że w poszczególnych ćwiczeniach podczas spotkania dowiedzą się czym są prawa człowieka i w jakiej formie obowiązują na całym świecie.

2. Moja wizytówka

Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń na kartce A4 przygotował swoją wizytówkę, która będzie zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, kraj, płeć, kolor skóry. Prace, prócz opisanych informacji, mogą zostać pokolorowane lub przyozdobione.
Po zakończeniu pracy, chętne osoby przedstawiają swoją wizytówkę.

3. Mieszkańcy innych kontynentów

Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup (podziału można dokonać poprzez odliczanie według nazw pięciu kontynentów). Uczniowie oglądają zdjęcia dzieci z różnych części świata i na podstawie obserwacji, analogicznie do pierwszego zadania, mają stworzyć wizytówkę mieszkańca jednego z pięciu kontynentów. Wizytówka ma zawierać: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, kraj, płeć, kolor skóry.
Po zakończeniu pracy nauczyciel zadaje klasie pytania:
Jakie informacje na ich własnych wizytówkach i dzieci z innych kontynentów są różne?
Jakie informacje na ich własnych wizytówkach i dzieci z innych kontynentów są jednakowe?
Czy, pomimo różnic, każdy jest człowiekiem?
Przykładowe odpowiedzi:
– kolor skóry, wiek, kraj pochodzenia (różnice)
– płeć, imię (podobieństwa)
Prowadzący zwraca uwagę, że są zarówno w ich klasie, jak i na całym świecie są osoby, które mają różne imiona, datę urodzenia czy zainteresowania, ale łączą je: płeć, wiek, kraj pochodzenia, a przede wszystkim fakt bycia człowiekiem. Odwołuje się do definicji, że człowiek to osoba ludzka, która ma odrębny sposób myślenia, zainteresowania, wiek czy płeć. Bez względu na różnice, każdy zasługuje na taki sam szacunek.

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Nauczyciel prosi uczniów, by pozostając w tych samych grupach, zastanowiły się, czego potrzebują dzieci i dorośli na różnych kontynentach. Efekty burzy mózgów mają narysować na brystolu, uprzednio rozdanym dla każdej z grup.
Przykłady odpowiedzi:
woda, leki, książki, dom, cukierek, muzyka.
Następnie grupy przedstawiają całej klasie efekty swojej pracy i wspólnie nazywają to prawami, rozpoczynając zdanie od: „mamy prawo do …” (np. mamy prawo do muzyki czy mamy prawo do książek, mamy prawo do mieszkania w domu). Nauczyciel wszystkie nazwane prawa zapisuje na tablicy.
Prowadzący wyjaśnia grupie, że takie prawa – choć inaczej nazwane – istnieją w rzeczywistości. Cała grupa tworzy wspólną definicję praw człowieka, według skojarzeń, które mają zostać zapisane na tablicy.
Nauczyciel przedstawia definicję praw człowieka, zawartą w przedstawieniu zagadnienia.

5. Podsumowanie

Nauczyciel wyjaśnia, że każdy, bez względu na miejsce zamieszkania ma swoje prawa a władze kraju, w którym mieszka powinny tego przestrzegać. Zostało to zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Załączniki: 

Załączniki-do-druku-klasy-4-6-szkoły-podstawowej

Powiązane Materiały